1) Výuka NJ

 • Výuka, konzultace, konverzace (v rámci Liberce)            od 400,-/60 min.  (všechny úrovně dle evropského referenčního rámce A-C)
 • Výuka, konzultace, konverzace (v rámci Liberce)            od 600,-/90 min   
 • Výuka mimo Liberec (+ cestovné)                                                9,-/km
 • Výuka online (Skype, Google meet)                                         od 400,-/60 min.
 • Speciálně zaměřené kurzy:

a) Kurz telefonování délka kurzu dle dohody, možno v rozsahu až 10 lekcí/90min. Kurz se určen pro mírně pokročilé až pokročilé (úroveň znalosti B1-B2) – cena dle rozsahu a délky trvání kurzu.

(Slovní zásoba obvyklá při telefonování, seznámení se specifiky německy mluvících zemí a osvojení běžných návyků v těchto oblastech, německá a mezinárodní „telefonní“ abeceda, osvojení praktických dovedností formou rozhovorů – kurz je prakticky zaměřen a účastníci mají během něj možnost si vše vyzkoušet, poslechová cvičení – praktické příklady z praxe. Účastníci kurzu dostávají mezi lekcemi domácí úkoly pro zopakování daných dovedností a slovní zásoby. Celý kurz je zakončen souhrnným opakovacím testem)

b) Kurz obchodní korespondence délka kurzu dle dohody, možno 10-15 lekcí /90min. Kurz je určen pro pokročilé (B1-B2) – cena dle rozsahu a délky trvání kurzu.

(Slovní zásoba, slovní spojení a fráze obvyklé v obchodní korespondenci. Např. : nabídka a předběžný rozpočet nákladů, objednávka + potvrzení objednávky, dodací podmínky, platební podmínky, upomínky, reklamace a nedostatky. Převážně se jedná o práci s textem, účastníci dostávají po každé lekci praktické domácí úkoly, celý kurz je zakončen souhrnným opakovacím testem).

2) Překlady

 • Překlad běžného textu ve směru CZ-DE                               od 290,-/NS  (cílový text vychází zpravidla delší nežli text zdrojový; NS- normostrana, tj. 1800 znaků včetně mezer)
 • Překlad běžného textu ve směru DE-CZ                               od 290,-/NS
 • Překlad odborného textu v obou směrech                           od 300,-/NS  (dle dohody, obtížnosti textu a termínu dodání)

Překládané obory viz strana „Druhy překladů a tlumočení“

3) Jazykové korektury

 • Běžný nebo odborný text                                                              od 120,-/NS
 • Na přání zákazníka zajistím i kontrolu textu rodilým mluvčím

4) Tlumočení

 • Běžné popř. odborné  tlumočení (konsekutivní)              od 600,-/60 min.